Data wprowadzenia: 2015-08-24 21:11:40

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-16 15:44:41

Autor: test test

Dostawy warzyw i owoców- nowe postępowanie- unieważnione

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

UMOWA

Przedmiot zamówienia

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.