Data wprowadzenia: 2017-08-31 13:09:26

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 9:34:09

Autor: Marcin Szczewczyk

Ogłoszenie o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

 

Rada Nadzorcza

„Uzdrowisko Świnoujście” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Nowowiejskiego 2

zaprasza

do składania ofert na:

badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z  raportem z badania tego  sprawozdania

za rok obrotowy 2017

Warunki badania sprawozdania finansowego:

1)   Badanie przeprowadzi podmiot uprawnionydo badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

2)  Biegły rewident sporządzi pisemne sprawozdanie z badania   wraz z  raportem o tym, czy  sprawozdanie finansowe Spółki jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

3)   Biegły rewident zobowiązany będzie w razie  potrzeby do  obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Spółki. Koszty z tego tytułu ponosi  biegły rewident.

4)   Biegły rewident zobowiązany  będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Dopuszcza się   konieczność uczestnictwa  (nie więcej niż dwukrotnie) biegłego  rewidenta w innych  posiedzeniach Rady  Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident będzie powiadomiony z co  najmniej  jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

5)   Biegły rewident zobowiązany  będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów  intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

6)   Pełna płatność za przeprowadzenie badania nastąpi po przyjęciu  przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017” należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:  „UZDROWISKO  ŚWINOUJŚCIE” S.A. ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście lub składać osobiście w sekretariacie  Spółki. Oferty przyjmowane będą w terminieod dnia ukazania się ogłoszenia o  składaniu ofert na badanie  do  dnia 20.09.2017r. do  godziny  15-tej.

Oferta powinna zawierać:

1) informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby oraz formy prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty  wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty  wpisu, liczba zatrudnionych biegłych rewidentów);

2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do  wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu  finansowym;

3)  oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa – w razie zaistnienia takiej konieczności – w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej  na warunkach określonych w ogłoszeniu;

4) cenę za badanie sprawozdania finansowego  i sporządzenie pisemnej opinii   o badanym sprawozdaniu wraz z  raportem z badania sprawozdania; cena powinna uwzględniać wszelkie koszty  związane z przeprowadzeniem badania;

5) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

6)  określenie składu zespołu  przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających  uprawnienia biegłego rewidenta;

7) informacje  o  przeprowadzonych badaniach sprawozdania finansowego w spółkach prawa handlowego, w tym spółkach branży  uzdrowiskowej;

8)   referencje.

Kryterium oceny ofert będą: cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym spółek branży uzdrowiskowej oraz referencje.

Otwarcie ofert i wybór podmiotu/biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 nastąpi  w siedzibie Spółki do  dnia  13.10.2017 r.

Oferty  złożone po  upływie terminu  określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia unieważnienia.”.