Data wprowadzenia: 2004-01-21 1:09:06

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-12 13:18:09

Autor: Kordian Kowalewski

Organizacja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

„UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A.I. Postanowienia ogólne§ 1
1. „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., zwane dalej Spółką jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:
a/ ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw  państwowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.),
b/ ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
c/   umowy nieodpłatnego zbycia akcji, zawartej w dniu 27 grudnia 2012r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa a „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.,
d/ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
e/ ustawy z dnia 28.07.2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167 poz. 1399 z późn. zm.),
f/ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 139 poz. 1136 z późn. zm.),
g/ ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
h/ statutu „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.
i)   ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 461 z późn. zm.),
j) rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13.01.2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania  zadań w ramach  powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16 poz. 152),
k) rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012r. poz. 741).2. Do wykonywania zadań przez Spółkę ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

II. Firma podmiotu leczniczego

§ 2
1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście” Spółka Akcyjna.
2. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

III. Cele i zadania Spółki, jako podmiotu leczniczego

§ 3
1. Celem Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2. Do zadań Spółki w szczególności należą:
a) realizowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
b) realizowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.
3. Zadaniem Spółki jest:
a/ zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, poprzez prowadzenie działalności leczniczo-profilaktycznej w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przy wykorzystaniu naturalnych warunków, zasobów i czynników środowiskowych,
b/  realizowanie zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa, wynikających z przepisów prawa,
c/ eksploatacja i przerób naturalnych zasobów uzdrowiskowych w celach leczniczych i profilaktycznych,
d/  prowadzenie innej działalności gospodarczej określonej w Statucie Spółki.

IV. Struktura organizacyjna Spółki, jako podmiotu leczniczego

§ 4
1. Regulamin organizacyjny „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. określa strukturę organizacyjną Spółki.
2. Organami Spółki są:
a/ Walne Zgromadzenie
b/ Rada Nadzorcza
c/ Zarząd.
3. Kompetencje poszczególnych organów Spółki określa: Kodeks spółek handlowych, Statut oraz wewnętrzne regulaminy.
4. Strukturę organizacyjną „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. tworzą:
1/ Pion Prezesa Zarządu
2/ Pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego.
3/ Pion Członka Zarządu ds. Rozwoju
Pion Prezesa Zarządu tworzą:
– Radca Prawny
– Wydział Pracowniczo-Organizacyjny
– Dział Techniczny
– Uzdrowiskowy Zakład Górniczy
– Specjalista ds. bhp i p.poż
– Specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
– Zespół Sanatoriów Uzdrowiskowych
– Zespół Restauracji Sanatoryjnych
– Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego.
Pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego tworzą:
– Dział Finansowo-Księgowy
– Dział Marketingu i Sprzedaży wraz z Biurem Informacji i Obsługi Klienta
– Dział Zamówień i Gospodarki Materiałowej.
Pion Członka Zarządu ds. Rozwoju tworzą:
– Dział Inwestycji i Rozwoju.
5.  Nadzór nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych Spółki wykonujących działalność medyczną sprawuje Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego.

V. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 5
1. Siedzibą Spółki jest Świnoujście, ul. Nowowiejskiego 2.
2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, w tym:
1/ sanatoria uzdrowiskowe (własne):
– Świnoujście, ul. Żeromskiego 13 – Sanatorium Uzdrowiskowe „Admirał I”,
– Świnoujście, ul. Emilii Gierczak 2 – Sanatorium Uzdrowiskowe „Adam i Ewa”,
– Świnoujście, ul. Żeromskiego 9 – Sanatorium Uzdrowiskowe „Bursztyn”,
– Świnoujście, ul. Sienkiewicza 2 – Sanatorium Uzdrowiskowe „Henryk”,
– Świnoujście, ul. Emilii Gierczak 1, 1a – Sanatorium Uzdrowiskowe „Swarożyc”,
– Świnoujście, ul. Kasprowicza 12- Sanatorium Uzdrowiskowe „Światowid”,
– Świnoujście, ul. Powstańców Śląskich 1 – Sanatorium Uzdrowiskowe „Trzygłów”,
2/ sanatoria uzdrowiskowe (dzierżawione) – według potrzeb
3/ szpitale uzdrowiskowe (własne):
– Świnoujście ul. Słowackiego 23 – Szpital Uzdrowiskowy „Bałtyk”,
– Świnoujście ul. Kasprowicza 12 – Szpital Uzdrowiskowy „Światowid”,
4/ przychodnia uzdrowiskowa – Świnoujście, ul. Powstańców Śląskich 2/4
5/ zakłady przyrodolecznicze:
– Świnoujście, ul. Powstańców Śląskich 2/4 – ZPL „Rusałka”,
– Świnoujście, ul. Emilii Gierczak 2 – ZPL „Adam i Ewa”,
– Świnoujście ul. Słowackiego 23 – ZPL „Bałtyk”,
– Świnoujście, ul. Kasprowicza 12- ZPL „Światowid”.

VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

§ 6
Spółka organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji leczniczej, w sposób zabezpieczający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń.

§ 7
Spółka udziela świadczeń zdrowotnych, którymi są działania służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zapewniając właściwą dostępność i jakość tych świadczeń w zakresie:
1) udzielania świadczeń z zakresu opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostycznych i rehabilitacyjnych,
2)  zapewnienia pacjentom właściwych warunków pobytu,
3) optymalnego wykorzystania aparatury i urządzeń medycznych oraz zapewnienia ich  maksymalnej dostępności,
4)  zapewnienia pacjentom wyżywienia zgodnego ze standardami Instytutu Żywności i Żywienia oraz wynikających ze wskazań medycznych,
5)  promocji zdrowia.
§ 8
1.  Świadczenia zdrowotne w Spółce udzielane są w formie:
1) stacjonarnej opieki zdrowotnej,
2) specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
3) fizjoterapii ambulatoryjnej.
2.  Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy z dysponentami publicznych środków finansowych oraz innymi podmiotami.

§ 9
1.  Spółka, jako podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych osobom z obszaru całego kraju oraz obcokrajowcom.
2. Zadaniem Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego.
3. Świadczeń o których mowa w pkt. 1 udziela się wszystkim Pacjentom zgłaszającym się do Spółki na zasadach określonych w Ustawach wymienionych w pkt. I.1.
4. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cennik świadczeń zdrowotnych ustala Zarząd Spółki.
5. W celu realizacji zadań określonych w statucie Spółka zawiera umowy na świadczenie usług medycznych.
6. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, jednak w szczególności Pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym Spółka zawarła umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Lecznictwa Uzdrowiskowego i Rehabilitacji Leczniczej.

§ 10
1. W Spółce świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód  medyczny oraz spełniające wymagania w określonych odrębnie przepisach.
2. Spółka w celu zapewnienia Pacjentom niezbędnych świadczeń zdrowotnych związanych z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia kieruje Pacjenta do innych Zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z profilem, celem konsultacji lub dalszej hospitalizacji.
3. Spółka współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi celem wykonania niezbędnych świadczeń diagnostycznych lub konsultacyjnych.
4. W uzasadnionych przypadkach świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta.

§ 11
1.   Do zadań podmiotu leczniczego należy w szczególności:
1) opieka lekarsko-pielęgniarska,
2) wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w ilości regulowanej umowami,
3) wyżywienie dietetyczne odpowiednie do stanu zdrowia,
4) właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej.
2.  W zakresie opieki lekarsko – pielęgniarskiej zapewnia się:
1) badanie wstępne, badania kontrolne i końcowe zgodnie z umowami,
2) ustalenie i bieżącą weryfikację programu leczenia balneologicznego,
3) ustalenie i bieżącą weryfikację programu leczenia farmakologicznego,
4/ całodobową opiekę lekarską w szpitalu uzdrowiskowym,
5) codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie,
6) codzienny obchód pielęgniarski,
7) całodobową opiekę pielęgniarską,
8) codziennie zabiegi pielęgniarskie (pomiary parametrów biologicznych, wstrzyknięcia, zmiany  opatrunków itp.),
9) dodatkowe badania diagnostyczne niezbędne do prowadzenia leczenia,
10) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie,
11) prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej przewidzianej odrębnymi przepisami, a w szczególności: Historii Choroby, Indywidualnej Karty Zleceń Lekarskich, Indywidualnej Karty Zabiegowej i Karty Informacyjnej.
3.  W zakresie zabiegów fizykalnych zakłady przyrodolecznicze zapewnią:
1) zabiegi zgodnie z podpisanymi umowami,
2) 6 dni zabiegowych w tygodniu,
3) możliwość dokupienia na życzenie Pacjenta dodatkowych zabiegów za zgodą lekarza, z wpisem do dokumentacji woli ich zakupienia przez Pacjenta.
4.  Podmiot leczniczy zabezpiecza Pacjentom leki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12
1. Spółka, zapewnia Pacjentom ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Zakończona dokumentacja medyczne przechowywana jest w Archiwum Zakładowym zgodnie z  obowiązującym w tym zakresie odrębnymi przepisami.

§ 13
Spółka jako podmiot leczniczy może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

VII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

Pion Prezesa Zarządu

§ 14
1. Prezes Zarządu czuwa nad całością zagadnień gospodarczych Spółki, nadzoruje, organizuje, koordynuje i kontroluje działalność podległych komórek organizacyjnych.
2.   Pion Prezesa Zarządu tworzą:
– Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
– Radca Prawny
– Wydział Pracowniczo-Organizacyjny
– Dział Techniczny
– Uzdrowiskowy Zakład Górniczy
– Specjalista ds. bhp i p. poż
– Specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
– Zespół Sanatoriów Uzdrowiskowych
– Zespół Restauracji Sanatoryjnych
– Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego.

§ 15
1.  Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy:
1/ proponowanie szczegółowych celów jakościowych w zgodzie z obowiązującą polityką jakości,
2/ nadzór nad realizacją szczegółowych celów jakościowych,
3/ kompleksowe prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001: 2008.
4/ nadzór nad dokumentacją systemową: aktualizacja i wycofywanie dokumentacji nieaktualnej.
5/ organizowanie i kompleksowe prowadzenie audytów, w tym:
– opracowanie rocznego harmonogramu audytów,
– wyznaczanie audytorów do audytu poszczególnych komórek organizacyjnych,
– przechowywanie dokumentacji audytowej,
6/ nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, w tym:
– ocena zasadności uruchomienia działań korygujących lub zapobiegawczych,
– wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podjęcie działań korygujących lub zapobiegawczych,
– określenie czasu niezbędnego do realizacji działań korygujących lub zapobiegawczych,
– monitorowanie uruchomionych działań korygujących lub zapobiegawczych,
7/przygotowanie kompleksowych materiałów dla Kierownictwa zakładu do okresowych przeglądów funkcjonowania systemu.
8/ proponowanie szkoleń dla personelu zakładu z zakresu doskonalenia systemu zarządzania jakością (dla pracowników i audytorów), w tym:
– organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu zarządzania jakością,
– wnioskowanie do Kierownictwa placówki o skierowanie pracownika na szkolenie zewnętrzne z zakresu zarządzania jakością,
9/ utrzymywanie kontaktów z jednostką certyfikującą,
10/wysuwanie propozycji doskonalenia systemu.
2.  Bezpośrednim przełożonym Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością jest Prezes Zarządu.
3.  W korespondencji Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania jakością używa symbolu SZJ.

§ 16
1.  Do zakresu działania Radcy Prawnego należy:
1/ obsługa prawna Spółki,
2/ reprezentowanie „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. w postępowaniu sądowym i        administracyjnym,
3/wszczynanie postępowań sądowych oraz przed innymi organami, zaskarżanie   wydanych orzeczeń,
4/ prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym,
5/ opiniowanie umów i innych aktów prawnych, których podmiotem jest Spółka,
6/ opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Zarządu oraz instrukcji i regulaminów,
7/ udzielanie pomocy prawnej poprzez przekazywanie informacji, wydawanie opinii oraz udzielanie porad i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów,
8/ udzielanie pomocy prawnej podczas posiedzeń Rady Nadzorczej,
9/ wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego.
2.  Bezpośrednim przełożonym Radcy Prawnego jest Prezes Zarządu.
3.  W korespondencji Radca Prawny używa symbolu NR.

§ 17
1. Do zakresu działania Wydziału Pracowniczo-Organizacyjnego należy:
1/ prowadzenie całokształtu spraw kadrowych i wymaganej przez prawo dokumentacji w tym zakresie,
2/ prowadzenie spraw emerytalno-rentowych,
3/ prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych oraz prowadzenie wszelkich innych spraw związanych ze stosowaniem prawa pracy,
4/ prowadzenie spraw szkoleń pracowników, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa,
5/ dopilnowanie terminowego przeprowadzania badań okresowych pracowników i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
6/ doskonalenie form i metod przyjmowania i wprowadzania do pracy nowych pracowników,
7/ kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej,
8/ inicjowanie i tworzenie warunków do właściwego wykorzystania kwalifikacji pracowników,
9/ badanie przyczyn konfliktów powstających w Spółce na tle stosunku pracy oraz podejmowanie właściwych przedsięwzięć w celu ich usuwania i zapobiegania ich powstawaniu,
10/ współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
11/ opracowywanie materiałów statystycznych i innych informacji dotyczących spraw pracowniczych,
12/prowadzenie całości spraw związanych z gospodarowaniem i wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
13/nadzorowanie terminowego wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników,
14/ gospodarowanie środkami funduszu płac Spółki,
15/ prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Spółki, współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w tym zakresie,
16/ kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych pracowników, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
17/prowadzenie archiwum zakładowego i archiwum akt osobowych pracowników Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
18/prowadzenie spraw związanych z dokumentacją prawną Spółki, aktualizacja wpisów w odpowiednich rejestrach,
19/ przygotowywanie oraz kompletowanie materiałów na posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów dotyczących tych posiedzeń,
20/ protokołowanie posiedzeń Zarządu Spółki, przygotowywanie projektów uchwał Zarządu, prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
21/ opracowywanie projektów Zrządzeń Wewnętrznych Zarządu i przedkładanie ich do zatwierdzenia; prowadzenie rejestru  zarządzeń,
22/ opracowywanie projektów nowych oraz zmian w obecnie obowiązujących regulaminach i instrukcjach związanych z działalnością Spółki, przedkładanie ich do zatwierdzenia,
23/ gromadzenie i przechowywanie protokółów kontroli przeprowadzonych w Spółce, czuwanie nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
24/ udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do Spółki, dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział,
25/ wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,
26/ prowadzenie sekretariatu i organizacyjnej obsługi Zarządu Spółki,
27/ prowadzenie obsługi kancelaryjnej Spółki,
28/ przygotowywanie i prowadzenie rejestru korespondencji Spółki,
29/ prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Spółce.
2.  Wydziałem Pracowniczo-Organizacyjnym kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu.
3.  W korespondencji Wydział Pracowniczo-Organizacyjny używa symbolu NP.

§ 18
1.  Do zakresu działania Działu Technicznego należy:
1/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie obiektów budowlanych (budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi), w tym w szczególności:
– urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
– urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji,
– urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
– urządzeń i instalacji gazowych,
2/ sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją obiektów budowlanych i budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
3/ prowadzenie remontów, napraw i przeglądów obiektów Spółki, niezbędnych do utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym ( w ramach posiadanych środków finansowych),
4/ ustalanie harmonogramów i planów remontów, napraw, pracy instalacji i urządzeń,
5/ prowadzenie zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym gospodarki odpadami niebezpiecznymi i medycznymi,
6/ sporządzanie analiz ekonomicznych oraz kryteriów rozdziału kosztów w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
7/ współudział w organizowaniu przetargów na usługi, dostawy i roboty budowlane realizowane pod nadzorem Działu,
8/ nadzorowanie firm zewnętrznych pracujących lub wykonujących usługi na rzecz Spółki, w zakresie nadzorowanych przez Dział zadań,
9/ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń technicznych, w tym w szczególności:
– urządzeń i instalacji teleinformatycznych,
– urządzeń i instalacji telefonicznej,
– urządzeń i instalacji alarmowych
– urządzeń i instalacji RTV,
– urządzeń i instalacji sieci radiotelefonicznej,
– urządzeń i instalacji p.poż,
urządzeń i instalacji sieci telewizji kablowej,
10/ nadzorowanie pracy obsługi kotłowni zlokalizowanych w obiektach Spółki,
11/ udział w pracach komisji odbioru robót i egzekwowanie terminowej likwidacji ewentualnych usterek i braków oraz prowadzenie czynności związanych z dokonywaniem przeglądów, badań i pomiarów wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz przepisów szczególnych,
12/ prowadzenie książek obiektów poszczególnych budynków Spółki.
13/ administrowanie Bazą Transportu przy ul. Karsiborskiej 8,
14/kierowanie funkcjonowaniem i organizacją logistycznego zabezpieczenia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych, rozwijanego na polecenie władz administracyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2.  Działem Technicznym kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu.
3.  W korespondencji Dział Techniczny używa symbolu NT.

§ 19
1.  Do zakresu działania Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego należy:
1/sporządzanie informacji do Ministerstwa Środowiska o wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobytą wodę leczniczą,
2/ sporządzanie sprawozdań ze zmian stanu zasobów kopalin,
3/przygotowywanie sprawozdań z danymi o zakładzie górniczym, do Okręgowego Urzędu Górniczego,
4/ wykonywanie pomiarów i badań stacjonarnych dla ujęć wód leczniczych eksploatowanych przez Uzdrowiskowy Zakład Górniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5/ prowadzenie rejestru badań i pomiarów stacjonarnych wykonywanych zgodnie z „Programem badań i pomiarów”,
6/ sporządzanie operatów ewidencyjnych zasobów złóż wód leczniczych,
7/ wykonywanie opinii geologiczno-górniczych,
8/ kontrola i prowadzenie rejestru zużycia wody leczniczej z poszczególnych ujęć,
9/ prowadzenie rejestru wniosków, opinii geologiczno-górniczych oraz postanowień OUG w Poznaniu,
10/ wykonywanie przeglądów urządzeń energomechanicznych Zakładu Górniczego zgodnie z planem ruchu UZG,
11/ uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez zewnętrzne jednostki państwowego nadzoru górniczego,
12/ prowadzenie rejestru protokółów i zarządzeń wydanych przez jednostkę państwowego nadzoru górniczego,
13/ kontrola aktualności dokumentacji mierniczo-geologicznej, aktualizowanie Dokumentu Bezpieczeństwa,
14/ sporządzanie instrukcji dla miejsc i stanowisk pracy w UZG.
2. Uzdrowiskowym Zakładem Górniczym kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu.
3.   W korespondencji Uzdrowiskowy Zakład Górniczy używa symbolu NG.

§ 20
1.  Do zakresu działania specjalisty ds. bhp należy:
1/ systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów bhp,
2/ bieżące informowanie Zarządu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przedkładanie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
3/sporządzenie i przedstawianie Zarządowi okresowych analiz stanu bhp, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników,
4/ nadzór nad zaopatrywaniem pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5/ prowadzenie postępowań powypadkowych oraz obowiązującej w tym zakresie dokumentacji i sprawozdawczości powypadkowej,
6/ prowadzenie rejestru badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czuwanie nad terminowością badań,
7/ koordynowanie całości spraw związanych ze szkoleniami pracowników w zakresie bhp,
8/ udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z pracą wykonywaną przez poszczególnych pracowników Spółki,
9/ czuwanie nad realizacją nakazów i zaleceń pokontrolnych z zakresie bhp,
10/współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy realizacji zadań z zakresu bhp.
2.  Bezpośrednim przełożonym Specjalisty ds. bhp jest Prezes Zarządu.
3. W korespondencji Specjalista ds. bhp używa symbolu NB.

§ 21
1.  Do zakresu działania specjalisty ds. obronnych i zarządzania kryzysowego należy:
1/ organizowanie i koordynowanie całokształtem spraw, związanych z ciążącymi na spółce zadaniami z zakresu obronności państwa i zarządzania kryzysowego spółką ;
2/ opracowywanie i aktualizowanie planów realizacji zadań z dziedziny obronności państwa i zarządzania kryzysowego ;
3/ organizowanie i dokumentowanie szkolenia pracowników spółki w zakresie znajomości zadań spółki i obowiązków poszczególnych osób w dziedzinie obronności państwa i zarządzania kryzysowego;
4/ realizowanie zadań w zakresie organizowania i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów kierownictwa „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., wynikających z zadań spółki w zakresie potrzeb obronnych państwa i zarządzania kryzysowego.
2.  Bezpośrednim przełożonym Specjalisty ds. obrony cywilnej jest Prezes Zarządu.
3.  W korespondencji Specjalista ds. obrony cywilnej używa symbolu NC.

§ 22
1.  Do zakresu działania Zespołu Sanatoriów Uzdrowiskowych należy:
1/ organizowanie i prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem i pobytem  kuracjuszy skierowanych na leczenie sanatoryjne lub szpitalne przez NFZ, kuracjuszy korzystających z usług Spółki na zasadach komercyjnych oraz gości hotelowych,
2/ prawidłowe i terminowe rozliczanie w poszczególnych obiektach ilości opłat uzdrowiskowych pobranych od zakwaterowanych osób,
3/sporządzanie programów i planów wykorzystania bazy hotelowej Spółki,
4/ zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania wyposażenia i urządzeń znajdujących się w pokojach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku poszczególnych obiektów Spółki,
5/ współpraca z Zespołem Restauracji Sanatoryjnych oraz Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego w zakresie zabezpieczenia sprawnej obsługi w zakresie świadczenia usług uzdrowiskowych,
6/ analizowanie stopnia wykorzystania bazy hotelowej obiektów i wnioskowanie o podjęcie stosownych decyzji w tym zakresie,
7/ współdziałanie z Działem Technicznym oraz Działem Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w zakresie określenia potrzeb inwestycyjno-remontowych bazy hotelowej poszczególnych obiektów,
8/ opracowywanie planów zatrudniania pracowników bazy hotelowej poszczególnych obiektów Spółki,
9/ współudział w organizowaniu przetargów na usługi, dostawy i roboty budowlane realizowane w obiektach Spółki,
10/zabezpieczenie utrzymania porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów sanatoriów uzdrowiskowych Spółki,
11/ administrowanie obiektami i personelem pracowniczym spółki, wydzielanym dla potrzeb Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych, rozwijanego na polecenie władz administracyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2.  Zespołem Sanatoriów Uzdrowiskowych kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu.
3.  W korespondencji Zespół Sanatoriów Uzdrowiskowych używa symbolu NU.

§ 23
1.  Do zakresu działania Zespołu Restauracji Sanatoryjnych należy:
1/ organizowanie i prowadzenie działalności związanej z wyżywieniem kuracjuszy skierowanych na leczenie sanatoryjne lub szpitalne przez NFZ,  pacjentów korzystających z usług Spółki na zasadach komercyjnych oraz gości hotelowych, przebywających w obiektach sanatoryjnych Spółki,
2/ opracowywanie norm żywienia i układanie jadłospisów,
3/ przygotowywanie i wydawanie posiłków,
4/ utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń gastronomicznych i punktów żywienia obiektów Spółki,
5/ przestrzeganie procedur żywieniowych oraz aktualnych przepisów prawnych i sanitarnych dotyczących obrotu i przetwarzania produktów spożywczych,
6/ sporządzanie programów i planów wykorzystania bazy żywieniowej Zespołu Restauracji Sanatoryjnych,
7/ prowadzenie racjonalnej gospodarki wydatków na żywienie, w ramach ustalonych limitów finansowych,
8/ zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania wyposażenia i urządzeń znajdujących się w Zespole Restauracji Sanatoryjnych, sporządzenie stosownych wniosków w tym zakresie,
9/ współpraca z Zespołem Sanatoriów Uzdrowiskowych oraz Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego w zakresie zabezpieczenia sprawnej obsługi w zakresie świadczenia usług uzdrowiskowych,
10/ współdziałanie z Działem Technicznym oraz Działem Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w zakresie określenia potrzeb inwestycyjno-remontowych bazy żywieniowej obiektów,
11/opracowywanie planów zatrudniania pracowników Zespołu Restauracji Sanatoryjnych,
12/ współudział w organizowaniu przetargów na usługi, dostawy i roboty budowlane realizowane w zakresie działania Zespołu Restauracji Sanatoryjnych,
13/ zapewnienie wyżywienia pacjentów  i personelu obsługowego Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych, rozwijanego na polecenie władz administracyjnych w sytuacjach kryzysowych .
2.  Restauracjami Sanatoryjnymi kierują Kierownicy, których bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu.
3.  W korespondencji Zespół Restauracji Sanatoryjnych używa symbolu NS.

§ 24
1.  Do zakresu działania Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego należy:
1/ przygotowywanie ofert do konkursów ogłaszanych przez NFZ na świadczenie usług uzdrowiskowych; współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi,
2/ prowadzenie spraw związanych z dokumentacją prawną Podmiotu Leczniczego „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.,
3/ustalanie harmonogramów przyjazdu kuracjuszy skierowanych z NFZ na poszczególne obiekty Zespołu Sanatoriów Uzdrowiskowych,
4/ fakturowanie świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ; współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie płatności za wykonane usługi zdrowotne,
5/ sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych świadczeń leczniczych,
6/ dokonywanie rocznego rozliczania kontraktów,
7/ aktualizacja wpisów w rejestrze podmiotów leczniczych oraz rejestrze ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON-u,
8/ nadzór i kontrola realizacji umów zawartych z NFZ, w szczególności w zakresie pracy lekarzy, pielęgniarek oraz personelu zabiegowego; sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie i przedkładanie wniosków Zarządowi Spółki,
9/ kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o program komputerowy „Kuracjusz”,
10/zapewnienie opieki lekarsko-pielęgniarskiej kuracjuszy skierowanych na leczenie uzdrowiskowe przez NFZ oraz kuracjuszy korzystających z usług uzdrowiskowych na zasadach komercyjnych, zgodnie z obowiązującymi umowami,
11/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
12/ udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w przychodni uzdrowiskowej,
13/całościowa analiza i ocena kosztów działalności Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego,
14/właściwe gospodarowanie lekami, sprzętem i aparaturą medyczną będąca na wyposażeniu Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego, wnioskowanie i współpraca w zakresie doposażenia Zakładu,
15/prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16/ prowadzenie Działu Farmacji Szpitalnej w Szpitalu Uzdrowiskowym „Bałtyk”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
17/wnioskowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i doskonalących opiekę nad pacjentami, celem poprawienia jakości świadczonych usług,
18/ nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości i analiz dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego,
19/ planowanie i rozliczanie czasu pracy personelu medycznego Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego,
20/ udzielanie odpowiedzi na skargi kuracjuszy,
21/ wnioskowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu medycznego,
22/współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prawidłowego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych oraz określania potrzeb inwestycyjno-remontowych w działalności leczniczej,.
2.  Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Prezes Zarządu.
3. W korespondencji Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego używa symbolu NL.
4.  Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego bezpośrednio nadzoruje pracę Głównego Specjalisty ds. Rozliczeń, do którego zakresu działania należy w szczególności:
1/ współpraca przy przygotowywanie ofert do konkursów ogłaszanych przez NFZ na wykonywanie świadczeń zdrowotnych; współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi,
2/ fakturowanie usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, finansowanych przez NFZ; współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie płatności za wykonane usługi lecznicze,
3/ nadzór nad statystyką i sprawozdawczością wszystkich komórek organizacyjnych, egzekwowanie terminowości jej sporządzania i przekazywania do właściwych  organów i instytucji.
4/ współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z dokumentacją prawną  Podmiotu Leczniczego „Uzdrowisko Świnoujście”, w tym przygotowywania wniosków o  aktualizację wpisów w rejestrze podmiotów leczniczych,
5/ współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z aktualizacją wpisów w rejestrze ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne,
6/ sporządzanie miesięcznych raportów dla działu Finansowo-Księgowego, umożliwiających rozliczanie kosztów,
7/ współudział w opracowywaniu analiz i ocen kosztów działalności Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego,
8/ współpraca z Kierownikiem Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego w zakresie bieżącej działalności Zakładu.
5.  Bezpośrednim przełożonym Głównego Specjalisty ds. Rozliczeń jest Kierownik Zakładu lecznictwa Uzdrowiskowego.
6.  W korespondencji Główny Specjalista ds. Rozliczeń używa symbolu NLR.
7.  Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego nadzoruje pracę Zakładu Przyrodoleczniczego. Do zakresu działania Zakładu Przyrodoleczniczego należy:
1/ prowadzenie działalności rehabilitacyjnej poprzez organizowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych pacjentom, na podstawie zleceń lekarskich,
2/ całościowa analiza i ocena kosztów działalności Zakładu Przyrodoleczniczego,
3/współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie racjonalnego wykorzystania czasu zabiegów i urządzeń ZPL,
4/właściwe gospodarowanie sprzętem i aparaturą medyczną będąca na wyposażeniu ZPL, wnioskowanie i współpraca w zakresie doposażenia Zakładu,
5/ prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6/wnioskowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług,
7/ współdziałanie przy opracowywaniu planów ekonomicznych-finansowych Spółki,  sporządzanie sprawozdawczości i analiz dotyczących rehabilitacji leczniczej,
8/współdziałanie przy opracowywaniu ofert na leczenie uzdrowiskowe,
9/ planowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy personelu ZPL,
10/wnioskowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Bazy Zabiegowej Spółki,
11/współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prawidłowego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych oraz określania potrzeb inwestycyjno-remontowych w działalności rehabilitacyjnej.
8.  Zakładem Przyrodoleczniczym kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego.
9.  W korespondencji Zakład Przyrodoleczniczy używa symbolu NLZ.
10. Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego bezpośrednio nadzoruje i kieruje pracą Biura Sprzedaży, Planowania Zabiegów i Obsługi Klienta, do którego zakresu działania należy:
1/współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie racjonalnego wykorzystania czasu zabiegów i urządzeń ZPL,
2/ planowanie i przeplanowywanie zabiegów zlecanych w ramach leczenia uzdrowiskowego i ambulatoryjnego oraz rehabilitacji leczniczej,
3/ informowanie potencjalnych klientów o usługach i bieżącym cenniku za usługi oferowane przez Spółkę,
4/ prowadzenie bezpośredniej sprzedaży usług oferowanych przez Spółkę,
5/ współpraca z personelem lekarskim i pielęgniarskim, mająca na cele maksymalne wykorzystanie potencjału zabiegowego wszystkich baz zabiegowych Spółki,
6/ prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej artykułów promocyjnych oferowanych przez Spółkę,
7/wnioskowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych podnoszących jakość świadczonych usług.
11. W korespondencji Biuro Sprzedaży, Planowania Zabiegów i Obsługi Klienta  używa symbolu NLP.

Pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego
§ 25
1. Członek Zarządu – Główny Księgowy czuwa nad całością zagadnień związanych z gospodarką finansową Spółki, nadzoruje, organizuje, koordynuje i kontroluje działalność podległych komórek organizacyjnych.
Członek Zarządu-Główny Księgowy prowadzi nadzór finansowo-księgowy nad Zespołem Sanatoriów Uzdrowiskowych, Zespołem Restauracji Uzdrowiskowych oraz Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego.
Do zadań Głównego Księgowego należy:
1/ koordynowanie podległych komórek organizacyjnych z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,
2/ przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych,
3/ budowanie strategii ekonomiczno-finansowej w tym planów działalności Spółki,
4/ poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji, w tym pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych,
5/ opracowywanie planów poprawy efektywności funkcjonowania Spółki,
6/ realizowanie zadań w zakresie finansowania  nałożonych na „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. zadań obronnych państwa w sytuacjach kryzysowych z funduszu celowego, przydzielonego przez organ samorządu terytorialnego, który postawił spółce zadanie obronne.
2.  Pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego tworzą:
– Dział Finansowo-Księgowy
– Dział Marketingu i Sprzedaży wraz z Biurem Informacji i Obsługi Klienta
– Dział Zamówień i Gospodarki Materiałowej.

§ 26
1.  Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy:
1/prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
2/ organizowanie oraz doskonalenie systemu wewnętrznej informacji  ekonomicznej,
3/sporządzanie analiz, raportów, sprawozdawczości ekonomicznej i gospodarki finansowej Spółki,
4/ ogólna obsługa w zakresie rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i zasiłków,
5/ zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz,
6/ prawidłowe i terminowe rozliczanie zobowiązań podatkowych i innych rozliczeń publiczno-prawnych,
7/ prowadzenie polityki finansowej zapewniającej środki finansowe na działalność Spółki,
8/ windykacja należności,
9/ okresowa i wyrywkowa kontrola majątku Spółki oraz czuwanie nad prawidłowością gospodarowania tym majątkiem,
10/ czuwanie nad prawidłową gospodarką zapasami,
11/ nadzór nad wdrażaniem i aktualizacją księgowych programów komputerowych,
12/ przygotowywanie wniosków o ubezpieczenie majątku Spółki,
13/ sporządzanie kwartalnych informacji o Spółce,
14/ sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
2.  Działem Finansowo-Księgowym kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Członek Zarządu-Główny Księgowy.
3.  W korespondencji Dział Finansowo-Księgowy używa symbolu KK

§ 27
1. Do zakresu działania Działu Marketingu i Sprzedaży, przy współpracy z Biurem Informacji i Obsługi Klienta, należy:
1/ prowadzenie działalności marketingowo-promocyjno-reklamowej Spółki,
2/ przygotowywanie ofert do zawarcia umów z przyszłymi kontrahentami, czuwanie nad realizacją zawartych umów, prowadzenie rejestru tych umów,
3/ promowanie działalności Spółki i współdziałanie w pozyskiwaniu klientów,
4/ prowadzenie bezpośredniej sprzedaży usług oferowanych przez Spółkę,
5/kontrola realizacji umów zawartych na świadczenie usług uzdrowiskowych; prowadzenie korespondencji w zakresie realizacji tych umów,
6/ obciążanie fakturami za usługi uzdrowiskowe i współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie płatności za wykonane usługi,
7/ opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych,
8/ opracowywanie ofert na leczenie uzdrowiskowe,
9/współpraca przy opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych, techniczno-ekonomicznych oraz perspektywicznych,
10/planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu procesów ekonomicznych        Spółki,
11/pozyskiwanie klientów komercyjnych na usługi świadczone przez Spółkę; negocjowanie cen, przygotowywanie projektów umów w tym zakresie,
12/ opracowywanie koncepcji i zlecanie wykonania materiałów reklamowych Spółki; negocjowanie cen, przygotowywanie projektów umów w tym zakresie,
13/prowadzenie całości spraw związanych z działalnością sponsoringową Spółki, wynikającą z przyjętych przez Radę Nadzorczą „Zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez „Uzdrowisko Świnoujście” S.A”,
14/ opracowywanie, wspólnie z NU i NL corocznych cenników usług świadczonych przez Spółkę,
15/ informowanie klientów o usługach i bieżącym cenniku za usługi oferowane przez Spółkę.
2.  Działem Marketingu i Sprzedaży kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Członek Zarządu-Główny Księgowy.
3.  W korespondencji Dział Marketingu i Sprzedaży używa symbolu KS.

§ 28
1.  Do zakresu działania Działu Zamówień i Gospodarki Materiałowej należy:
1/ wykonywanie czynności związanych z postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy oraz wewnętrznym regulaminem zamówień,
2/ uczestniczenie w pracach powoływanej każdorazowo Zarządzeniem Zarządu, komisji ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3/ prowadzenie dokumentacji wymaganej odpowiednimi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
4/ sporządzanie ogłoszeń o rozpoczęciu i zakończeniu postępowań o zamówienie,
5/ prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań,
6/ sporządzenie dokumentacji z postępowań o zamówienie publiczne,
7/ sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
8/ opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych,
9/ dokonywanie zamówień na towary, usługi oraz roboty budowlane, zgodnie z zamówieniami przedkładanymi przez poszczególne komórki organizacyjne,
10/nadzorowanie zgodności dostaw z zawartymi umowami pod względem przedmiotowym, ilościowym, wartościowym, jakościowym i terminowym,
11/ rozliczanie pracy kierowców, zużytego paliwa oraz opłat ponoszonych w związku z eksploatacja pojazdów Spółki,
12/sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją samochodów osobowych i ciężarowych będących własnością Spółki; zgłaszanie Zarządowi stosowanych wniosków w tym zakresie,
2.  Działem Zamówień i Gospodarki Materiałowej kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Członek Zarządu-Główny Księgowy.
3.  W korespondencji Dział Zamówień i Gospodarki Materiałowej używa symbolu KZ.

Pion Członka Zarządu ds. Rozwoju

§ 29
1. Członek Zarządu ds. Rozwoju czuwa nad całością zagadnień związanych z procesami inwestycyjnymi Spółki, strategią rozwoju, nadzoruje, organizuje, koordynuje i kontroluje działalność podległych komórek organizacyjnych.
Członek Zarządu ds. Rozwoju współpracuje z innymi członkami Zarządu Spółki i podległymi im komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji i rozliczania procesów inwestycyjnych Spółki
2.  Pion Członka Zarządu ds. Rozwoju tworzą:
– Dział Inwestycji i Rozwoju.

§ 30
1. Do zakresu działania Działu Inwestycji i Rozwoju należy:
1/ przygotowanie oraz nadzór nad prowadzeniem  inwestycji w ramach udzielonych pełnomocnictw, we współpracy z Działem Technicznym oraz Działem Zamówień i Gospodarki Materiałowej,
2/ udział w pracach komisji odbioru robót dotyczących inwestycji,
3/  koordynacja pracy wszystkich komórek organizacyjnych w celu racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów, w szczególności współpraca z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością,
4/ przygotowanie założeń  do długo i krótkookresowej strategii rozwoju Spółki oraz ich aktualizacja,
5/ działanie na rzecz współpracy z ośrodkami naukowymi celem doskonalenia jakości usług oferowanych przez Spółkę,
6/ prowadzenie we współpracy z Działem Technicznym zagadnień związanych z nowymi technologiami i ich wykorzystaniem w usprawnianiu działalności Spółki.
2.  Działem Inwestycji i Rozwoju kieruje Kierownik, którego bezpośrednim przełożonym jest Członek Zarządu ds. Rozwoju.
3.  W korespondencji Dział Inwestycji i Rozwoju używa symbolu DR.

§ 31
1.  Strukturę organizacyjną Spółki w ujęciu tabelarycznym, określa schemat organizacyjny „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. ( załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu ).
2.  Poszczególnym komórkom organizacyjnym przyporządkowane są niżej wymienione  symbole:

– Prezes Zarządu         – DN
– Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością   – SZJ
– Radca Prawny        – NR
– Wydział Pracowniczo-Organizacyjny     – NP
– Dział Techniczny       – NT
– Uzdrowiskowy Zakład Górniczy     – NG
– Specjalista ds. bhp i p.poż      – NB
– Specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego   – NC
– Zespół Sanatoriów Uzdrowiskowych     – NU
w tym:
– Sanatorium Uzdrowiskowe Swarożyc   – NUS
– Sanatorium Uzdrowiskowe/Szpital Bałtyk  – NUB
– Sanatorium Uzdrowiskowe Bursztyn   – NUN
– Sanatorium Uzdrowiskowe/Szpital Światowid  – NUD
– Sanatorium Uzdrowiskowe Trzygłów   – NUT
– Sanatorium Uzdrowiskowe Adam i Ewa  – NUE
– Sanatorium Uzdrowiskowe Henryk   – NUH
– Sanatorium Uzdrowiskowe Admirał I   – NUA
– Zespół Restauracji Sanatoryjnych     – NS
w tym:
– Restauracja Sanatoryjna Bursztyn   – NSN
– Restauracja Sanatoryjna Światowid   – NSD
– Restauracja Sanatoryjna Henryk   – NSH
– Restauracja Sanatoryjna Admirał I   – NSA
– Kawiarnia Sanatoryjna Swarożyc   – NSS
– Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego     – NL
w tym:
– Zespół Szpitali i Sanatoriów Uzdrowiskowych
( personel lekarski )
Z-ca Kierownika ZLU ds. Lecznictwa   – NLL
– Zespół Szpitali i Sanatoriów Uzdrowiskowych
( personel pielęgniarski )
Pielęgniarka Naczelna     – NLN
– Zakład Przyrodoleczniczy
( Baza zabiegowa: Rusałka, Bałtyk, Światowid,
Adam i Ewa, Trzygłów )     – NLZ
– Główny Specjalista ds. lecznictwa   – NLS
– Biuro Sprzedaży, Planowania Zabiegów  – NLP
i Obsługi Klienta

– Członek Zarządu – Główny Księgowy     – DK
– Dział Finansowo-Księgowy      – KK
– Dział Marketingu i Sprzedaży      – KS
– Biuro Informacji i Obsługi Klienta   – KSI
– Dział Zamówień i Gospodarki Materiałowej   – KZ

– Członek Zarządu ds. Rozwoju      – DR
– Dział Inwestycji i Rozwoju      – RI

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 32
1.  Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą  odbywa się w sposób zapewniający sprawność funkcjonowania Spółki jako podmiotu leczniczego oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2.   Lekarze specjaliści udzielają konsultacji medycznych na rzecz pacjentów przebywających w poszczególnych obiektach Spółki. Konsultacje przeprowadzane są na zlecenie lekarza prowadzącego.
3.  Wykonywanie badań diagnostycznych wymaga skierowania lekarza prowadzącego.
4.  Zakład współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie niezbędnej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecania badań laboratoryjnych i diagnostycznych, o ile nie ma możliwości ich wykonania w ramach usług prowadzonych przez Spółkę.
5.   Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w ust. 4, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Spółką.
6. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego.

IX. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 33
1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. nr 52 poz. 417 z późn. zm.)
2. Wysokość i zasady pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określana jest  Zarządzeniem Wewnętrznym Zarządu „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., (załączniki nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego).

X. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

§ 34
1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
2. Świadczenia zdrowotne odpłatne mogą być realizowane na podstawie:
a) umowy – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach i zasadach określonych w umowie,
b) indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
3. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub kartą płatniczą.
4. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.
5. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale VI.

XI. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych

§ 35
1. Świadczeniami zdrowotnymi niefinansowanymi ze środków publicznych, udzielanymi przez  „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. na zasadach komercyjnych, są:
– pobyty stacjonarne (z opieką lekarsko-pielęgniarską i zabiegami),
– świadczenia ambulatoryjne
– zabiegi fizykoterapeutyczne,
– porady i zabiegi medyczne,
– konsultacje specjalistyczne,
– badania diagnostyczne.
2.   Szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych udzielanych  przez  „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. na zasadach komercyjnych oraz wysokość opłat za udzielanie tych świadczeń określa corocznie Zarząd Spółki w cenniku usług, ustalanym w drodze Zarządzenia Wewnętrznego.

XII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

§ 36
Jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego, jakim jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. kieruje Zarząd Spółki, tj.:
1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu – Główny Księgowy
3. Członek Zarządu ds. Rozwoju.

§ 37
1.  Prezes Zarządu czuwa nad całością zagadnień gospodarczych Spółki, nadzoruje, organizuje, koordynuje i kontroluje działalność komórek organizacyjnych, wyszczególnionych w § 14 ust. 2.
2. Członek Zarządu – Główny Księgowy czuwa nad całością zagadnień związanych z gospodarką finansową Spółki, nadzoruje, organizuje, koordynuje i kontroluje działalność komórek organizacyjnych, wyszczególnionych w § 25 ust. 2.
3. Członek Zarządu ds. Rozwoju czuwa nad całością zagadnień związanych z procesami inwestycyjnymi Spółki, strategią rozwoju, nadzoruje, organizuje, koordynuje i kontroluje działalność podległych komórek organizacyjnych, wyszczególnionych w § 29 ust. 2.

XIII. Postanowienia końcowe

1.   Z datą zatwierdzenia niniejszego regulamin traci moc obowiązującą dotychczas obowiązujący Regulamin Organizacyjny „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 493/VII/2015 z dnia 26.11.2015r.
2.   Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Spółki  na posiedzeniu w dniu 28.11.2016r. (Uchwała Nr 22/2016) i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 05.12.2016r. ( Uchwała Nr 531/VII/2016 ).