Data wprowadzenia: 2004-01-21 1:09:50

Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-11 11:10:05

Autor: Marcin Szczewczyk

Przedmiot działalności

Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach którego uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu następujacych profili leczniczych:

  •     Pulmonologia,
  •     Kardiologia,
  •     Dermatologia,
  •     Endokrynologia,
  •     Reumatologia.

Szczegółowym przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, opisanym w Statucie „Uzdrowisko Świnoujście” S.A., usystematyzowanym w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD) jest:

1/ działalność szpitali (PKD 86.10.Z)

2/ praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)

3/ praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)

4/ praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)

5/ działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)

6/ praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)

7/ działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)

8/ pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)

9/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)

10/ obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)

11/ pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)

12/ restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)

13/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ (PKD 56.21.Z)

14/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)

15/ przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)

16/ pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z)

17/ działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z)

18/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)

19/ sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)

20/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)

21/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

22/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)

24/ wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)

25/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)

26/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 77.39.Z)

27/ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)

28/ pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)

29/ działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

30/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)

31/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

32/ działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)

33/ wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)

34/ tynkowanie (PKD 43.31.Z)

35/ zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)

36/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)

37/ malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)

38/ wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych PKD 43.39.Z)

39/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ( PKD 47.91.Z)