Wynajem/dzierżawa Parkingi

OGŁOSZENIE

 

 

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. zaprasza do składania ofert na dzierżawę/najem pomieszczeń oraz terenu położonych w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 8/8a o powierzchni :

 

  1. Wiaty magazynowe o łącznej powierzchni 384, 80 m2

całość lub część

2. Teren z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów lub postawienie kontenerów.

Zaznaczony teren o całkowitej powierzchni 1224,3 m2

 

 

Obowiązujące warunki dzierżawy:
– dzierżawa na czas określony do 1 roku lub na czas nieokreślony;
– stawka czynszu waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za

poprzedni rok kalendarzowy;
– w dniu podpisania umowy pobierane jest zabezpieczenie terminowego regulowania

należności w wysokości dwumiesięcznego czynszu;
– stawka czynszu nie obejmuje kosztów energii elektrycznej i wody.

Oferta powinna zawierać:
– dane oferenta, adres i nr telefonu;
– wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

– rodzaj prowadzonej działalności;
– proponowaną stawkę czynszu za 1m² netto powierzchni.

 

     Do oferty należy dołączyć:

     –  kserokopię dowodu osobistego;

–  wydruk z Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

–  kserokopię o decyzji nadaniu NIP i REGON.

Ofertę należy złożyć do 02.01.2018r. na adres:
„Uzdrowisko Świnoujście” SA,
72-600 Świnoujście,
ul. Nowowiejskiego 2 (sekretariat pok.10, Ip.)

lub e-mailem: marketing@uzdrowisko.pl

z dopiskiem „Oferta dzierżawy/najmu”

 

 

Informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży:

tel. (91) 327 95 07

e-

w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00