Wynajem/dzierżawa Parkingi

Oferujemy do wydzierżawienia

 

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.                                                                               Świnoujście, dn. 11.06.2018 r.

ul. Nowowiejskiego 2

72-600 Świnoujście

 

OGŁOSZENIE

 

 

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. zaprasza do składania ofert na dzierżawę/najem pomieszczeń oraz terenu położonych w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 8/8a , w tym:

1. Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 24m².

2. Teren z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów lub inną działalność gospodarczą.

3. Teren z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów ok. 80 m² (zdjęcie poniżej).

4. Teren z przeznaczeniem na parkowanie samochodów lub inną działalność gospodarczą ok 1400 m² (zdjęcie poniżej).

5. Wiaty magazynowe o łącznej powierzchni 384, 80 m² (zdjęcie poniżej).

Obowiązujące warunki dzierżawy/najmu:

  • dzierżawa/najem na czas określony do 1 roku lub na czas nieokreślony,
  • stawka czynszu waloryzowana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny dodatki wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy,
  • w dniu podpisania umowy pobierane jest zabezpieczenie terminowego regulowania należności           w wysokości dwumiesięcznego czynszu,
  • stawka czynszu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody.

Oferta powinna zawierać:

  • dane oferenta, adres i nr telefonu,
  • wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • rodzaj prowadzonej działalności,
  • proponowana stawkę czynszu za 1m2 netto powierzchni.

Do oferty należy dołączyć:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z KRS,
  • kserokopię decyzji nadania nr NIP i REGON.

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta dzierżawy/najmu” należy złożyć do 01.10.2018 r. na adres:

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

ul. Nowowiejskiego 2

72-600 Świnoujście ( sekretariat pok. nr 10, 1 piętro)

 

Informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży tel. (91) 327 95 07,  e-mail: marketing@uzdrowisko.pl w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.