Wynajem/dzierżawa Parkingi

                                                                                                                                 Świnoujście, dn. 26.03.2019 r.

 

Oferujemy do wydzierżawienia

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. zaprasza do składania ofert na dzierżawę/najem pomieszczeń oraz terenu położonych w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 8/8a  oraz ul. Sienkiewicza 2, w tym:

 1.  Pomieszczenie o powierzchni ok. 16  m², w obiekcie RORL „Henryk” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej (fryzjer, kosmetyczka, itp.) termin składania ofert do dnia 07 kwietnia 2019r.
 2.  Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 6,02m².
 3.  Teren z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów lub inną działalność gospodarczą.
 4.  Teren z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów ok. 80 m² (zdjęcie poniżej).

5. Teren z przeznaczeniem na parkowanie samochodów lub inną działalność gospodarczą ok 1400 m² (zdjęcie poniżej).

6. Wiaty magazynowe o łącznej powierzchni 384, 80 m² (zdjęcie poniżej).

Obowiązujące warunki dzierżawy/najmu:

 • dzierżawa/najem na czas określony do 1 roku lub na czas nieokreślony,
 • stawka czynszu waloryzowana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny dodatki wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy,
 • w dniu podpisania umowy pobierane jest zabezpieczenie terminowego regulowania należności         w wysokości dwumiesięcznego czynszu,
 • stawka czynszu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody.

Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta, adres i nr telefonu,
 • wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • proponowana stawkę czynszu za 1m2 netto powierzchni.

Do oferty należy dołączyć:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z KRS,
 • kserokopię decyzji nadania nr NIP i REGON.

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta dzierżawy/najmu” należy złożyć do 07.04.2019 r. na adres:

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

ul. Nowowiejskiego 2

72-600 Świnoujście ( sekretariat pok. nr 10, 1 piętro)

 

Informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży tel. (91) 327 95 07, e-mail:marketing@uzdrowisko.pl w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.