Oferujemy do wydzierżawienia

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.                                                      Świnoujście, 02.10.2017r.

ul. Nowowiejskiego 2

72-600 Świnoujście

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 


"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. zaprasza do składania ofert na dzierżawę/najem pomieszczeń oraz terenu położonych w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 8/8a o powierzchni :

 

1.      24m² - pomieszczenie magazynowe/garaż  nr 20 A

2.      108,00 m²- pomieszczenie magazynowe nr 34

3.      22,46 m²- pomieszczenie magazynowe / warsztatowe nr 15

4.      wiaty magazyowe

5.      Teren z przeznaczeniem na parkowanie pojazdów

 

 

Obowiązujące warunki dzierżawy:
- dzierżawa na czas określony do 1 roku lub na czas nieokreślony;
- stawka czynszu waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług

   konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za

   poprzedni rok kalendarzowy;
- w dniu podpisania umowy pobierane jest zabezpieczenie terminowego regulowania

   należności w wysokości dwumiesięcznego czynszu;
- stawka czynszu nie obejmuje kosztów energii elektrycznej i wody.

Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta, adres i nr telefonu;
- wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

- rodzaj prowadzonej działalności;
- proponowaną stawkę czynszu za 1m² netto powierzchni.

 

     Do oferty należy dołączyć:

     -  kserokopię dowodu osobistego;

     -  wydruk z Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

         Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

     -  kserokopię o decyzji nadaniu NIP i REGON.

Ofertę należy złożyć do 31.10.2017r. na adres:
„Uzdrowisko Świnoujście” SA,
72-600 Świnoujście,
ul. Nowowiejskiego 2 (sekretariat pok.10, Ip.)

z dopiskiem „Oferta dzierżawy/najmu”

 

 

Informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży:

tel. (91) 327 95 07

e-mail: marketing@uzdrowisko.pl

w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00